Viden om stress

Når man læser om stress, er der ikke nogen entydig officiel definition på hvad stress er. Derfor er der heller ikke nogen officiel diagnose på stress. Ikke desto mindre er det et ord som bliver brug rigtigt meget i mange sammenhænge. Regeringen har sågar nedsat et stresspanel hvis opgave er:

  • At engagere danskerne og øge bevidstheden om, hvad stress er, hvad det kommer af, og hvordan den enkelte borger kan tage medansvar for at stoppe udviklingen
  • Komme med løsningsforslag til, hvordan samfundet bedre kan forebygge og reducere stress

Regeringen har altså nedsat en gruppe der skal øge bevidstheden om noget der ikke er en klar definition på og komme med løsningsforslag på samme.

I det følgende vil jeg skrive lidt om hvordan jeg ser stress og på en af de andre sider kan du se hvordan jeg arbejder med stress.

3 vinkler

Som jeg ser det er der 3 vinkler man betragte stress fra:
  1. Den biologiske vinkel
  2. Symptomer
  3. Årsager
Disse 3 vinkler hænger tæt sammen, men ofte bliver der talt om på en noget diffus måde, som ikke åbner op for ret mange handlemuligheder. Hvis jeg skulle sætte en rækkefølge på ville den se ud som følger: Årsag -> aktivering af biologien -> symptomer Årsagerne er alle de udefra- og indefra kommende krav og påvirkninger som vi udsættes for. Der er en meget brugt model der hedder Krav-ressourcemodellen. Her siger man, at der skal være balance mellem de krav der stilles til os og de ressourcer vi har til rådighed. Hvis kravene overstiger ressourcerne, vil vi blive stressede. Hvis ressourcerne er for store i forhold til de krav der stilles, kan vi kede os, hvilket også kan stabe stress. Årsager kan også være, når vi bliver udsat for noget som opleves som farligt eller truende. Når det sker, vil nervesystemet aktivere kroppen så den bliver i stand til at komme væk fra det farlige. Dette er rigtigt godt, da vi så har en chance for at komme væk. Det er imidlertid ikke så godt hvis det er noget der foregår over længere tid, da nervesystemet så vil være i en konstant kamptilstand. Den biologiske vinkel er den vinkel hvor man kigger på hvad der sker i nervesystemet, når vi bliver udsat for noget farligt eller kravene til os overstiger de ressourcer vi har til rådighed. Her tar’ man udgangspunkt i ”Den 3 delte hjerne”. Stress er en naturlig og nødvendig mekanismer, der sikrer at et levende dyr eller menneske vil forsøge at flygte hvis denne bliver truet af en potentiel fare. Hvis dyret eller mennesket ikke kan flygte vil det kæmpe for sin overlevelse. Denne tilstand af flugt eller kamp er styret af reptilhjernen og er dermed instinktiv. I denne tilstand sættes kroppen op til at yde sit optimale i kampen for overlevelse. Muskler spændes op, hjerterytmen sættes op, blodtrykket øges og aveolerne i lungerne og pupillerne udvides. Samtidig nedsættes tarmfunktionen, spytproduktionen nedsættes (tør i munden) og sexualdriften reduceres. Alt sammen logisk og meningsfyldt i forhold til, at nu skal kroppen yde en toppræstation. Denne tilstand særdeles hensigtsmæssig, når den udløses af en fare der kan handles på og når den er kortvarig. Hvis den derimod udløses af nogle omstændigheder det ikke er muligt at handle på og den stækker sig over længere tid, vil nervesystemet og dermed kroppen være i konstant spændingstilstand. Dette svarer til at køre i andet gear i sin bil hele tiden og med speederen i bund. Det er en meget belastende tilstand. Denne tilstand er den biologiske side af stress.

Symptomer

Symptomerne på ovenstående er meget logiske og dem der ofte beskrives som at have stress. Ondt i maven (tarmfunktionen fungerer ikke rigtigt), hovedpine (forhøjet blodtryk eller spændinger), spændinger i kroppen, hjertebanken, spændt i brystet, dårlig søvn ect. Alt sammen udtryk for, at nervesystemet er i flugt/kamp mode, men vi ikke er i stand til af handle og udløse den spænding der er bygget op i kroppen med henblik på at flygte/kæmpe.

Balancecirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført er der tid til at ånde lettet op “Nu er jeg færdig”. Der opstår derefter ro igen.

Stresscirklen. I denne cirkel går fra at være i ro til at skulle præstere noget. Det kan være en flugt for at overleve eller en opgave på arbejdspladsen. Når opgaven er udført ligger der straks en ny opgave og der er IKKE  tid til at ånde lettet op. Man havner derfor i en konstant kamp/flugt tilstand. Dette kaldes stress.